Uppdrag och organisation

Region Jönköpings län arbetar på invånarnas uppdrag och styrs av folkvalda politiker. Vi har en omfattande verksamhet inom två huvuduppdrag: folkhälsa, sjukvård och tandvård samt regional utveckling och tillväxt.

Region Jönköpings län är en av Jönköpings läns största arbetsgivare med omkring 11 000 medarbetare inom ett hundratal yrken. Verksamheten styrs av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år.

Den politiska organisationen

Schema över politiska organisationen

Den politiska organisationen (png)(Extern länk)

Regionfullmäktige är Region Jönköpings läns högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 81 ledamöterna kommer från hela Jönköpings län och väljs i de allmänna valen vart fjärde år.   

Regionstyrelsen utses av regionfullmäktige och är Region Jönköpings läns "regering”. Regionstyrelsen genomför regionfullmäktiges beslut och leder det politiska arbetet. Förutom patientnämnd och parlamentarisk nämnd finns det tre nämnder för områdena folkhälsa och sjukvård, arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt trafik, infrastruktur och miljö. Ett kommunalt forum är kopplat till regionstyrelsen och de tre nämnderna.

Regionens politiska ledning 2015–2018 består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet.

Verksamhetens organisation

Region Jönköpings läns organisation

Verksamhetens organisation (png)(Extern länk)

Regiondirektör Agneta Jansmyr är högsta chef för regionen. Hon rapporterar till regionstyrelsen och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar.

Region Jönköpings läns verksamhet i egen regi är organiserad i tio verksamhetsområden. Dessutom har vi avtal med med andra vårdgivare.

Det finns tre medicinska områden fördelade på tre sjukhus. Vi bedriver även barnhälsovård (BVC), familjecentraler och kvinnohälsovård. De regiondrivna vårdcentralerna samlas under namnet Vårdcentralerna Bra Liv. Folktandvården innehåller allmäntandvård och specialisttandvård.

Regional utveckling ansvarar för det regionala tillväxtarbetet och planeringen av infrastrukturen. Utbildning och kultur ansvarar för folkhögskolor, naturbruksgymnasier och kultur. Länstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken då Region Jönköpings län är regional kollektivtrafikmyndighet (Jönköpings länstrafik). 

Dessutom finns ett regionledningskontor och verksamhetsområden för kommunal utveckling, IT samt verksamhetsstöd och service inklusive fastigheter.

Version 2.9.6551 Version. Sprint. Bugfix.