Vårt uppdrag för god hälsa och sjukvård

Region Jönköpings län ansvarar för att länets befolkning får den hälso- och sjukvård de behöver. Hälso- och sjukvården ska vara jämlik och ges med god tillgänglighet och bra bemötande, efter vars och ens behov, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå och med rätt val av behandling. Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att stödja länsinvånarnas hälsa och livskvalitet.

Vårt mål för folkhälsa och sjukvård är hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska vara säker och personcentrerad, och ges med god tillgänglighet och bra bemötande, med rätt kompetens, på rätt vårdnivå och med rätt val av behandling. Vården ska också ges utifrån samma förutsättningar i hela länet.

Tillsammans är ett nyckelord när vi utvecklar länets hälso- och sjukvård. Vårdcentraler, kliniker, sjukhus – alla är med för att få fram snabbare och effektivare samarbeten som utgår från invånarens individuella behov.

Vårdcentralerna får en tydligare roll med att utgöra basen för all hälso- och sjukvård, och att samordna vården av de mest sjuka, följa upp och ge stöd till invånare med kroniska sjukdomar.

Fler förebyggande och hälsofrämjande åtgärder ska hjälpa invånarna att undvika ohälsa. I uppdraget har vårdcentralerna stöd från specialiserade kliniker och kommunernas nära omsorg och service.

Flera förändringar syftar till att stärka vårdcentralerna för att kunna vara ett stöd för alla som behöver sporadisk eller kontinuerlig kontakt med vården.

Version 2.9.6551 Version. Sprint. Bugfix.